3.	Gin 'Double Yuzu' Etsu					13.00

Morbido, agrumato