42.	Gin Fifty Pounds						10.00

equilibrato, speziato, agrumato