7.	Gin ‘Ki No Tou’ Old Tom The Kyoto 				21.00

Secco, botanico, speziato