8. Big Gino "May Chang" 10,00

Morbido, speziato, botanico